بياموز که...

به چشمانت بياموز، كه هركس ارزش ديدن ندارد ............

به دستانت بياموز، كه هر گل ارزش چيدن ندارد .......................

به قلب خود بياموز، كه هر كس كنج آن جايي ندارد .................................

/ 0 نظر / 14 بازدید