جملات کوتاه ولی زيبا

  • بهش گفتم منو چقدر دوست داري؟
  • گفت: اندازه جوهر خودكارم
  • گفتم: خيلي نامردي! چون جوهر خودكارت يه روز تموم مي شه.
  • لبخندي زد و گفت: خودكار من اصلا جوهر نداره ..........

***

اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري رد مي شي، برمي گرده و نگاهت مي كنه بدون براش مهمي

اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري ميوفتي، برمي گرده و با عجله مياد به سمتت بدون براش عزيزي

اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري مي خندي، برمي گرده و نگاهت مي كنه بدون براش قشنگي

اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري گريه مي كني، مياد باهات اشك مي ريزه بدون دوستت داره

و اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري با يكي ديگه حرف مي زني، تركت مي كنه بدون عاشقته...........

 

***

چشمي قشنگه كه اشكي باشه

اشكي قشنگه كه براي عشق باشه

عشق موقعي قشنگه كه براي تو باشه

تو موقعي قشنگي كه مال من باشي....

/ 0 نظر / 9 بازدید