برای من يک گل سرخ بخر

برای من گل سرخی بخر
BUY ME A ROSE
 
 
060103LOVE018_prv.gif060103LOVE018_prv.gif060103LOVE018_prv.gif
 

او سخت کار می کند تا آنچه را که
او فکر می کند او می خواهد به او تقدیم کند
یک گاراژ سه ماشینه
کارت اعتباری اش.
تا دیر وقت رانندگی می کند تا او را با
بوسه ای بیدار کند و به او شب بخیر بگوید .
اگر او می توانست فکر او را بخواند
او می گفت ...
 
He works hard to give her all he thinks she wants
A three car garage, her own credit cards
He pulls in late to wake her up with a kiss good night
If he could only read her mind, she?d say
 
 
060103LOVE018_prv.gif
 
 

برای من گل سرخ بخر
از سر کار به من زنگ بزن
دری را به من بگشای.
چه آسیبی می رساند ؟
به من نشان بده که تو عاشق منی.
از نگاهی که در چشمانت است.
این ها چیزهای کوچک یهستند .
من به مهمترین چیزها در زندگی نیاز دارم .
 
Buy me a rose, call me from work
Open a door for me, what would it hurt
Show me you love me by the look in your eyes
These are the little things I need the most in my life
 
060103LOVE018_prv.gif


 

اکنون روزها رفته اند.
و به سالهای تنهایی رسیده اند .
و او کاری نمی تواند انجام دهد .
جز حیرت از کار اشتباهی که می کند
اما اخیراً کاری کرده که
از لحاظ روحی بر او تاثیر گذاشته
چه فرقی می کند
اگر او می گفت ...؟
 
Now the days have grown to years of feeling all alone
And she can?t help but wonder what she?s doing wrong
Cause lately she?d try anything to turn his head
Would it make a difference if she said
 

 

060103LOVE018_prv.gif

 
برای من گل سرخ بخر
از سر کار به من زنگ بزن
دری را به من بگشای.
چه آسیبی می رساند ؟
به من نشان بده که تو عاشق منی.
از نگاهی که در چشمانت است.
این ها چیزهای کوچک یهستند .
من به مهمترین چیزها در زندگی نیاز دارم .
 
Buy me a rose, call me from work
Open a door for me, what would it hurt
Show me you love me by the look in your eyes
These are the little things I need the most in my life
 

 
060103LOVE018_prv.gif
 
 
هرچقدر او سخت تر کار می کند
کمتر از آن سعی می کند
که عشقی که در داخل دارد
به او نشان دهد
و هرچه بیشتر زندگی می کند
بیشتر می بیند
این داستان تو و من است .
 
And the more that he lives the less that he tries
To show her the love that he hold inside
And the more that she gives the more that he sees
This is a story of you and me
 
 
060103LOVE018_prv.gif
 
 
 
بنابراین برای تو گل سرخی خریدم
در راه خانه از سرکار
تا دری را به روی قلبی
که آزرده ام باز کنم
و امیدوارم که این نگاه
چشمانم را متوجه شوی
برای اینکه من می خواهم
کارها را برای بقیه زندگی ات
راحت و مناسب کنم
برای بقیه زندگی ات و
من می خواهم تو را امشب نگه دارم
و تمام آن کارهای کوچک را
برای بقیه زندگی ات انجام  دهم .
 
So I bought you a rose on the way home from work
Opened the door to a heart that I hurt
And I hope you notice this look in my eyes
Cause I?m gonna make things right
I?m gonna hold you tonight
Do all those little things
For the rest of your life.
 


060103LOVE018_prv.gif060103LOVE018_prv.gif060103LOVE018_prv.gif
/ 0 نظر / 8 بازدید