...

کاش می شد لحظه ای پرواز کرد
حرفهای تازه را آغاز کرد
کاش می شد خالی از تشويش بود
برگ سبزی تحفه درويش بود
کاش تا دل می گرفت و می شکست
عشق می آمد کنارش می نشست
کاش با هر دل دلی پيوند داشت
هر نگاهی يک سبد لبخند داشت
 
Right Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::
/ 0 نظر / 8 بازدید