بی خيال

ما كه رفتيم ....

مي دوني بعد از ما كي دوست داره؟

مگه ما چي كم گذاشتيم از مرام و معرفت

كه تو اينجور با ما بد تا مي كني اي بي معرفت

 

به خدا عشقي كه ذلت بياره كشك  عزيز

 

گفته بودم نفسي برام، مي رم تا آخرش

نفسي كه حرمتم رو بگيره، مي برمش

 

نمي تونم ببخشمت، دور شو، برو نبينمت

هزار و يك رنگي عزيز،  دروغ و نيرنگي عزيز

واسه دل عاشق من، بدنامي و ننگي عزيز

خودت ندونستي چه كردي

تو با ما بد كردي عزيز

 

يادت مي ياد گفتم بهت، اگه نمي شي مرحمم

تو رو خدا زخمم نشو، كه تكه پاره است بدنم

تو عين ناباوريهام، تو هم شدي زخم ما

نمي تونم ببخشمت، دور شو برو نبينمت

 

هزار و يك رنگي عزيز،  دروغ و نيرنگي عزيز

واسه دل عاشق من، بدنامي و ننگي عزيز

نمي تونم ببخشمت، دور شو برو نبينمت

/ 0 نظر / 7 بازدید