موج اگر می دانست ساحل هیچگاه دستهایش را نمی گیرد هرگز نفس نفس نمی زد![۱۳۸۶ سي و يکم فروردين] - توسط یه دوست

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifروزها میگذرند عشق هامیمیرند رنگها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جای می مانند زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست[۱۳۸۶ سي و يکم فروردين] - توسط یه دوست

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifمن از خـدا یـه گل خواسـتــم،اون بـه مـن یـه بـاغ داد من از خدا یه درخت خواستم،اون به من یه جنگل داد من از خـدا یـه دوسـت خواسـتم،اون به من تو رو داد[۱۳۸۶ سي و يکم فروردين] - توسط یه دوست

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifمی گن اسبت رفیق روز جنگه
مو می گویُم از او بهتر تفنگه
سوار بی تفنگ قدرت نداره
سوار وقتی تفنگ داره سواره

تفنگ دسته نقرم رو فروختم
برا یارم قبای ترمه دوختم
فرستادم برایش پس فرستاد
تفنگ دسته نقرم
داد و بیداد ...[۱۳۸۶ سي و يکم فروردين] - توسط سجاد بخشی پور

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifبگذار
آخرین کلامِ من
این باشد که
به عشق تو
اعتماد کنم ...

                                 رابیند رانات تاگور[۱۳۸۶ سي و يکم فروردين] - توسط سجاد بخشی پور

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifبه رغم آتش آن چشمهای جذابه

ز عشق همنفسی خواستم نه همخوابه

عجب زمانه ظاهر پسند نامردی است

کشیده مردم رو راست را به ثلابه

سیاوشانه ز آتش گذشته ام ، اما

دو قطره اشک نیامد به چشم سودابه

صدا زدم مگر اسباب پاک بودن چیست؟

ز حجره سر بدر آورد شیخ،

ـ آفتابه

                                                           محمدعلی جوشایی[۱۳۸۶ سي و يکم فروردين] - توسط سجاد بخشی پور

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifهمیشه بهار
شکوفه هایش را
به اولین باد هدیه می دهد
اما من
دراین جاده
در این جنگل
هر روز پیراهنم
بوی شکوفه می گیرد !
...
...
انگار
بهارهم فهمیده است
تمام راه
مثل باد
برای تو می آیم

                                                        سینا علیمحمدی[۱۳۸۶ سي و يکم فروردين] - توسط سجاد بخشی پور

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifاز کفم رها شد قرار دل
نیست دست من اختیار دل

هیز و هرزه گرد ضد اهل دل
گشته زین در آن در مدار دل

بس که هر کجا رفت و برنگشت
دیده شد سفید ز انتظار دل

عارف اینقدر لاف تا به کی
شیر عاجز است از شکار دل

افتخار مرد در درستی است
وز شکستگی است اعتبار دل

عارف قزوینی[۱۳۸۶ سي فروردين] - توسط سجاد بخشی پور

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifما دگرباره توبه بشکستیم
وز غم نام و ننگ وارستیم

خرقه‌ی صوفیانه بدریدیم
کمر عاشقانه بر بستیم

در خرابات با می و معشوق
نفسی عاشقانه بنشستیم

از می لعل یار سرمستیم
وز دو چشمش خمار بشکستیم

شاید ار شور در جهان فگنیم
کر می لعل یار سر مستیم

چون بدیدیم آفتاب رخش
از طرب، ذره‌وار، بر جستیم

چنگ در دامن شعاع زدیم
تا بدان آفتاب پیوستیم

ذره بودیم، آفتاب شدیم
از عراقی چو مهر بگسستیم

این همه هست، خود نمی‌دانیم
کین زمان نیستیم یا هستیم؟[۱۳۸۶ سي فروردين] - توسط سجاد بخشی پور

avatar.gifpixel.gifmypardis_c_01_left.gifmypardis_c_01_cutter.gifmypardis_c_01_right.gifpixel.gifگل من پرنده یی باش و به باغ باد بگذر
مه من شکوفه یی باش و به دشت آب بنشین
گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی
که نه سرو می شناسد
نه چمن سراغ دارد ؟
نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی
نه به دست باد مستی گل آتشین جامی
نه بنفشه یی
نه جویی
نه نسیم گفت و گویی
نه کبو

/ 0 نظر / 16 بازدید