فرجام سخن
 
در چنین روزگار بی اعتباری که خداوند ما را در آن قرار داده است
 
و همه فیلسوفان و بزرگان در دلایل پیدایش آن مبهوت مانده اند آیا
 
نیک نیست که از تک تک لحظه های زندگی به نیک ترین روش
 
ممکن بهره ببریم و نامی پسندیده از خویش بر جای گذاریم . اکنون تو
 
فرزند ایران که آینده چنین کشور بزرگ و کهنی در دست توست به
 
نیاکان بیاندیش . به بزرگان و رفته گان . به آنان که عمر خویش را
 
فدای نام و جاودانگی و بزرگی ایران کردند . اکنون تو میراث دار
 
چنین کشوری هستی و بایستنی است راه آنان را ادامه دهی . کافی
 
است هر بار که به اندیشه نادرستی دست زدی و خواستی دیگران را
 
 از گفتار و کردارت ناخشنود کنی به مرگ و پایان راه نیم نگاهی
 
بیاندازی . راهی که بدون شک مقصد نهایی همه ماست . بدون شک
 
 روزی ایران در جهان برترین خواهد شد همچون گذشته که هر کدام
 
 ما یک حرکت مفید برای کشورمان بکنیم . این میتواند در تمامی
 
 موارد صورت گیرد . دختری می تواند در راه هنر گام بردارد .
 
 پسری می تواند در رشته دانش و علم قدم بر دارد . مردان و زنانی
 
می توانند در مراحل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و هنری فقط یک
 
 گام مثبت برای کشورشان بردارند . آن روز ایران سرآمد همه
 
کشورها خواهد شد . همان گونه که پیش تر از این پیرامون فرهنگ و
 
 هنر و تاریخ بوده ایم . در پایان سخن چند نکته را که پس از چند
 
 سال تحقیق و مطالعه بزرگان ایران جستم و امروز مفید میدانم
 
یادآوری میکنم . با اینکه من کوچکتر از آنم که بخواهم کسی را پند و
 
 اندرز بدهم ولی انسان از هر سخن می تواند در جهت مثبت پند
 
بگیرد 
 
 
هرگز و تحت هیچ شرایطی از راه راست دوری مکن . ممکن است
 
 در برخی موارد زیانی متوجه ات شود ولی راه راست و درست
 
راهی است که سر منزلی ابدی و بدون دغدغه خواهد داشت
 
 
کردار نیک - گفتار نیک - پندار نیک را از خانواده خود آغاز کن تا
 
 جامعه ای اصلاح شود 
 
در رانندگی به دیگر شهروندان احترام بگذار و راه را به آنان بده
 
در هنگام خرید - عبور از مکانی - سوار شدن برخودرویی الویت را
 
 به بزرگان و ریش سپیدان بده
 
با بزرگان و فرهیختگان با تندی - بی احترامی و لوده گی سخن نگو
 
گوشه ای از زندگی ات را برای خواندن و مطالعه اختصاص بده
 
از تاریخ و آنچه بر گذشتگان شده است عبرت بگیر تا دوباره
 
 اشتباهات پیشین تکرار نشود
 
به مال و ناموس دیگران چشم داشتی نداشته باش
 
در هر شغل و هر مقام و هر مکانی که هستی کوشش کن که فقط یک
 
 عمل مثبت برای کشورت انجام بدهی
 
نیکی و یاری رساندن به مردم در هنگام نیاز آنان ممکن است در
 
ظاهر به ضرر شما تمام شود ولی راهی است که بدون شک نتیجه آن
 
 را خواهید گرفت به قول حافظ گرامی : هر کسی آن درود عاقبت کا
 
ر که کشت . تجربه بزرگان ثابت کرده است که طبیعت خود نتیجه
 
مهر و نیکی شما را نه در وعده ای برای دنیای دیگر ( آخرت ) بلکه
 
 در همین سرای فانی خواهد داد
 
پیش از گفتن سخن یا شخصی آن اندیشه را قبل از بیان تجزیه و
 
تحلیل کن . در برخی موارد خود را جای شنونده بگذار و اگر برای
 
 خود نپسندی برای آنان هم نپسند
 
دیگران را با سخنان غیر واقعی برای بزرگ نمایی خود فریب نده .
 
 دیگران را برای رسیدن به اهداف خود امیدوار به آینده بهتر برایشان
 نکن
دروغ و گفتار نادرست سرمنشا بسیاری از خطاها و وقایع ناگوار
 است . در هر شرایطی از آن پرهیز کنید حتی از مصلحت آمیز آن
آنچه که آموختید و مفید بود به دیگران هم بیاموزید تا یک نفر را از
گمراهی در بیاورید
 
 
به امید پایه گذاری دگر باره فرهنگ ایرانی
 
/ 0 نظر / 9 بازدید