هدیه ای از یه دوست

نفرینت می کنم اما
هنوزم دلم اسیره
یه روزی خودت می فهمی
یه روزی که خیلی دیره

من میرم واسه همیشه
هیچی تنهایی نمیشه
فکر می کردی برمی گردم
حالا باورت نمیشه
حالا باورت نمیشه

گریه نکن گریه نکن
گریه نکن
اشکاتو باور ندارم
بازم داری دروغ میگی دروغ میگی
من که ازت نمی گذرم

آخه دیگه باور ندارم عزیز دلم
حتی اگه بگی دوست دارم
نمی دونم تو دل به کی بستی
قلبمو شکستی
چاره ای نیست
باید برم

می خوام برم می خوام برم
قلبمو شکستی باید برم
می خوام برم می خوام برم
من که ازت نمی گذرم
اگه به پام بیفتی
بگی دروغ نگفتی
دیگه باور ندارم
اینو بدون که باختی

دیر اومدی عزیزم
باید تنها بمونی
باید برم که شاید
تو قدرمو بدونی
تو قدرمو بدونی

گریه نکن گریه نکن
گریه نکن
اشکاتو باور ندارم
بازم داری دروغ میگی دروغ میگی
من که ازت نمی گذرم

آخه دیگه باور ندارم عزیز دلم
حتی اگه بگی دوست دارم
نمی دونم تو دل به کی بستی
قلبمو شکستی
چاره ای نیست
باید برم

می خوام برم می خوام برم
قلبمو شکستی باید برم
می خوام برم می خوام برم
من که ازت نمی گذرم

من میرم واسه همیشه

/ 0 نظر / 12 بازدید