آرامش

سلامی به آرامش رودخانه وحشی ،
سلامی به آرامش کوهی استوار ،
سلامی به آرامش سلام يک عاشق ،
اميدوارم هر جا اين جهان بی انتها هستيد آرامشی همچون آبی آسمان داشته باشيد .  
تا حالا از خودتون پرسيديد آرامش چيه ؟ چه رنگيه ؟ چرا همه دنبالشن ؟ 
 
آرامش يک حسه ، اين حس ممکنه در نگاه باشه ، ممکنه در حرف باشه ، ممکنه در قلب آدما باشه .
جالب نيست که آرامش همه جا می تونه باشه و آدما نمی تونن ببيننش ، چرا ؟
 
 

Right Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::

 

 اگر از نيمه هشيار خويش در آرام جويی مدد می گيريد ،
با توجه عميق به صدای تنفس خويش به سادگی تکرار کنيد :
" هر دم احساس آرامش بيشتری می کنم و آرام ترم ، آرام تر "
 
 
 بياييد جزييات جذاب هر لحظه را دريابيد ،
از هر صدا و رنگ نشاط آور شادمان شويد ،
از چنين راهی است که آرامش برای شما فرا می رسد .
 به انديشه های آرام بخش روی آوريد :
صحنه يی آرام بخش را تصور کنيد ،
 
 
Right Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::
 
 
 با تمام توجه به چيزی روی بياوريد ،
اين کار شما را خشنود می کند .
خوشه يي انگور ، ليوانی پر از آب ،
سبزه زار يا آسمان ابر آلود ،
همه اين ها می تواند شما را به آرامش برساند .
 
 
 به انديشه های آرام بخش روی آوريد :
صحنه يی آرام بخش را تصور کنيد ،
نوايی آرام بخش را به خاطر بياوريد ،
و ببينيد چگونه دگرگون می شويد .
 
 احساس ناخوشايند به ديگران ،
شما را آزار می دهد نه ديگران را .
به خاطر آرامش خويش بخشنده باشيد .
 
 
Right Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::

 

 بدترين تنش ، زيستن بر طبق موازين تصنعی است .

گه گاهی به کاری دلخواه بپرداز
قيد و بند را رها کن .
 
 خاموشی ، ذات آرامش است .
 
با تقلا ، تو را يارای آرام يافتن نيست .
اگر بدان گوش بسپاری ،
اگر با تمرکز گوش دهی ،
آن را در نامحتمل ترين مکان ها خواهی يافت .
آن چه نياز داری اندکی تمرکز است .
 
 
 وانمود کن که آرام هستی
ويژگی های فردی آرام را به خود بگير
بگذار ديگران تو را آرام ببينند .
با اين کار اندک اندک شخصيتی آرام می يابی .
 
 
 
به رفتن ميانديش ،
به ماندنی پر شور بانديش
چرا که هر کس را از رفتن قسمتی است .
 خودتو فريب نده
روراست باش ، آن گاه خواهی دانست
که کجا ايستاده ای و چه می خواهی
 
 
Right Click Then Click Show Picture:::www.sare.ir:::
 
 
 
به اميد آنكه همه در آرامش باشيم و آرامش واقعي را در وجود خود بيابيم.
 
 
/ 0 نظر / 5 بازدید